کوثر اومده میگه: مامانی من خیلی دوست دارم
میگم: مامان جون منم دوست داره
میگه: نه من به اندازه دروغ و بی ادب که کار اشتباهیه دوست دارم (((((((((((((((((((((((:
این حرفا رو از کجا درمیاره اخه خخخخ