علی از مهد اومده و نشسته رو به روی لب تاب کارتون میبینه.

نیم ساعت دارم صداش میکنم و میگم که لباسش رو عوض کنه.

علی جان لباست رو عوض کن مامان

پسرم لباست

گلم لباس

علی جان.....

حتی عکس العمل هم نشون نمیداد

اخرش گفتم کوثر میبینی علی دیگه نمیشنوه باید ببریمش دکتر😈😈😈

یه هو علی میگه من صداتو میشنویدم😆😆😆😆 اما دارم کارتون نگاه میکنم وقت ندارم جوابتو بدم😏

و این گونه بود که بازهم به تماشای ادامه کارتون نشست و به حرف من هیچ عکس العملی نشون نداد😒

والا ما بچه بودیم اینا بچه ن....